Добродошли на званични сајт општине Инђија
Vesti
Opština Inđija
Indjija.net | Званична интернет презентација општине Инђија
Назад
Slika

02.10.2018

Информација у вези са укидањем обавезности употребе печата

У циљу ефикасног спровођења регулаторне реформе којом ће се укинути обавезност употребе печата за пословне субјекте, а у складу са Програмом за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања — Doing Business листи за период 2017 — 2019. године и пратећег Акционог плана о укидању обавезне примене печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, предвиђено је укидање обавезне употребе печата пошто израда и употреба печата намећу сувишну администрацију, утрошак времена, отежавање пословања и финансијско оптерећење.

У складу са тим, Влада Републике Србије је септембра 2017. године Oдлуком образовала Радну групу за укидање обавезне примене печата и издавања папирне фактуре која је израдила Акциони план о укидању обавезне примене печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права (у даљем тексту: Акциони план) који је Закључком Владе усвојен. Акционим планом утврђен је списак прописа које је потребно изменити са навођењем рокова и надлежних институција у чијој надлежности је промена одредаба наведених прописа.

Истим Закључком Владе се налаже органима државне управе да, у оквиру свог делокруга, припреме измене и допуне прописа и аката којима је уређена обавезна употреба печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права, на начин да се укида обавезна примена печата у пословању привредних субјеката, у складу са Акционим планом.

Такође, исто је препоручено и независним телима, аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, као и имаоцима јавних овлашћења и јавним предузећима чији је оснивач Република Србија да измене сопствена интерна акта и обрасце, који нису засновани на закону и подзаконским актима, а који прописују обавезну примену печата у пословању предузетника, привредних друштава и других правних лица приватног права — у року од 30 дана од дана доношења овог закључка.

Влада је Закључком 05 Број: 337—5373/17 од 19. јуна 2017. године, усвојила Преговарачку позицију Републике Србије за Међувладину конференцију о приступању Републике Србије Европској унији за Поглавље — 6 „Право привредних друштава” којом се Република Србија обавезала да ће преузети у правни систем Републике Србије правне тековине Европске уније из области корпоративног права са којима домаћи прописи из ове области до сада нису били усаглашени.

Законом о привредним друштвима уређен је правни положај привредних друштава, а нарочито њихово оснивање, управљање, статусне промене, промене правне форме, престанак и друга питања од значаја за њихов положај, као и правни положај предузетника. Изради Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима претходила је анализа спровођења постојећих решења из Закона у пракси, као и анализа коментара, сугестија и предлога домаћих и страних привредних субјеката, односно Привредне коморе Србије, као и страних привредних комора које су активне у Републици Србији, за побољшање појединих решења из важећег закона која су представљала препреку и „уска грла” у примени Закона, а која је требало отклонити ради његове ефикасније примене.

Након свеобухватног рада на изради Нацрта закона, Влада је утврдила Предлог Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима који  је Скупштина усвојила 8. јуна 2018. године. Наведени Закон о изменама и допунама Закона о привредним друштвима је од нарочитог значаја за стварање повољног пословног окружења за развој привреде Републике Србије и пословање привредних субјеката на територији Републике Србије у Републици Србији.

Између осталог, чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима мења се члан 11. Закона тако што је омогућено да се приликом оснивања друштва, потписи на оснивачком акту оверавају се у складу са законом којим се уређује овера потписа, с тим да оверу потписа, ако је реч о електронском документу, замењује квалификовани електронски потпис чланова друштва, осим ако то није у супротности са прописима којима се уређује промет непокретности. Поред тога прописано је да оверу потписа на оснивачком акту, ако је реч о дигитализованом документу, може да замени квалификовни електронски потпис, односно квалификовни електронски печат лица које је овлашћено за оверу потписа, рукописа и преписа у складу са законом којим се уређује овера потписа, рукописа и преписа.

Истовремено, чланом 14. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима мења се члан 21. Закона тако што се уводи обавеза за привредно друштво да има адресу за пријем електронске поште, као и да се уредност достављања електронског документа друштву одређује у складу са законом који уређује електронски документ. Предметним изменама обавезују се друштва да поседују електронску адресу за пријем поште, а све у складу са развојем концепта Е — управе, и у складу са дигитализацијом пословања целокупне привреде. С друге стране, овакво решење омогућава ефикасији систем комуникације државних органа са привредом и привредних субјеката међусобно и стварање предуслова за елиминацију „папирног пословања” и смањење трошкова, како привреди, тако и за државу. Ово решење допринеће економичности, ефикасности и ефективности пословања. Већ постојећи систем у оквиру АПР-а омогућава да се регистрација електронске адресе врши бесплатно, тако да се увођењем овакве обавезе не стварају негативни финансијски ефекти на привреду, и не стварају нови трошкови.

Чланом 17. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима мења се став З. члана 25. Закона, тако што се прописује да се обавеза употребе печата у пословним писмима и другим документима друштва не може прописивати посебним прописима.

Чланом 160. Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима прописано је да од 1. октобра 2018. године престају да важе одредбе закона и подзаконских прописа наведених у овом члану, а које се односе на обавезну примену печата. Укупно је наведено 117 прописа.

У циљу благовременог спровођења и праћења спровођења политике Владе у вези са укидањем печата, сачињен је и Предлог закључка Владе којим се предвиђа начин праћења стратешког опредељења Владе о укидању обвезе употребе печата од стране органа у складу са њиховим законским делокругом. Наведеним Предлогом закључка, налаже се министарствима и посебним организацијама да доследно спроводе али и прате спровођење политике Владе која се односи на реализацију укидања обавезе употребе печата за предузетнике, привредна друштва и друга правна лица привредног права, која је започета усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС, број 44/18).
arrowПОВЕЗАНЕ ВЕСТИ
Нема повезаних вести


ПРЕТРАГА ВЕСТИ

Текст :

Датум :

Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija