Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 05.08.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА,
СПРАТНОСТИ По+П+4, на к.п. 2528, 2526 и 2530/2 КО Инђија

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+4, на к.п. 2528, 2526 и 2530/2 КО Инђија, број УП-30/20, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Улица Вука Караџића број 4-6. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АрхиПројект ИН“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „АРМОД“ ДОО из Инђије.

2. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 12.08.2020. године до 19.08.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за изградњу објеката вишепородичног становања обавезна израда Урбанистичких пројеката за изградњу, а којима ће се ближе дефинисати правила грађења, мере заштите, услови прикључења на инфраструктуру, као и услови уклапања архитектонског решења у постојеће окружење.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Пројекат можете погледати овде


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 28.07.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА К.П. БРОЈ 714 и 715 КО НОВИ КАРЛОВЦИ
за изградњу објекта винарије

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-02/20 за к.п. број 714 и 715 КО Нови Карловци – за изградњу винарије, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Нови Карловци. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „Perlo Group International“ ДОО из Бешке.

2.  Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.   Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.    Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 04.08.2020. године до 11.08.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.    Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18), где је правилима грађења утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања урбанистичким планом намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз услов да објекти својом делатноћу не угрожавају животну средину.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Пројекат можете погледати овде


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА НА ДОМАЋЕМ ФИНАНСИЈСКОМ ТРЖИШТУ РАДИ ФИНАНСИРАЊА ДЕФИЦИТА ТЕКУЋЕ ЛИКВИДНОСТИ КОЈИ ЈЕ НАСТАО УСЛЕД НЕУРАВНОТЕЖНОСТИ КРЕТАЊА У ЈАВНИМ ПРИХОДИМА И ЈАВНИМ РАСХОДИМА

-ЈАВНИ ПОЗИВ

-ДОКУМЕНТАЦИЈА

-ОДГОВОР

-ОДГОВОР

-Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

-ОДГОВОР ОД 07.07.2020. године

-ЈАВНИ ПОЗИВ пречишћен текст

-ДОКУМЕНТАЦИЈА пречишћен текст

-ДОПУНА ОДГОВОРА ОД 07.07.2020. ГОДИНЕ

-Одлука о додели Уговора о краткорочном кредитном задужењу општине Инђија

indjija.net

Расписан Јавни позив за реализацију програма  стручне праксе у 2020. години

У складу са Акционим планом запошљавања општине Инђија за 2020. годину, Председник Општине Инђија у сарадњи са Националном службом за запошљавање, Филијала Сремска Митровица, расписао је Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години.

 

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог лица за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже до 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

 

-        до 6 месеци за лица са средњим образовањем,

-        до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,

-        до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

 

Право учешћа на Јавном позиву има послодавац из приватног и јавног сектора.

 

Захтев за учешће у програму подноси се преко писарнице Општинске управе општине Инђија, ул. Цара Душана  бр. 1. Текст Јавног позива, као и Захтев за учешће у програму, може се преузети овде [T1] или са сајта www.nsz.gov.rs.

 

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

 

Све додатне информације могу се добити у Агенцији за економски развој Општине Инђија на број телефона 022/561-322 локал 121, 069/18-55-456 и у Националној служби за запошљавање - Испостава Инђија на број телефона 022/561-650.

 -ЈАВНИ ПОЗИВ

-ЗАХТЕВ ЗА УЧЕШЋЕ

С поштовањем,             

                       

                                                                       Агенција за економски развој

општине Инђија

 [T1]Линковати јавни позив и захтев

12345678910...>>
е-Управа
listКорисничко име  

listЛозинка  
Региструјте се Уколико нисте регистровани, кликните овде.
19 °C 1001.6 mb 100 % tiho m/s
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija