Добродошли на званични сајт општине Инђија
Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Општина Инђија

Скупштина општине

Комисија за израду Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта општине Инђија

Број: 06-111-1/2017-I

Датум: 28.06.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Инђија, расписује јавни позивкојим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Инђија за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године.

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Инђија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07 до 15 часова, у просторијама Агенције за економски развој општине Инђија, улица Војводе Степе, брoj 48. или са сајта www.indjija.net.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиштаошштине Инђија за 2018. годину, на адресу: Општина Инђија ул. Цара Душана, бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драган Јанковић, телефон: 022/55 60 60, email:dragan.jankovic@indjija.net или лично у просторијама Агенције за економски развој општине Инђија, улица Војводе Степе, брoj 48.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени лист општине Инђија", на интернет страници општине Инђија: www.indjija.net  и огласним таблама месних канцеларија.

Комисија за израду Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта општине Инђија

Захтев - право коришћења без накнадеР е п у б л и к а  С р б и ј а

Општина Инђија     

Скупштина општине

Комисија за израду Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта општине Инђија

Број: 06-111-2/2017-I

Датум: 28.06.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија, расписује јавни позивсвим физичким и правним лицима, којим обавештава:

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Инђија за 2018. годину, до дана 31. октобра 2017. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈАО ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром je :

  1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредноминфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
  2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривреднуинфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за и пољопривредну нфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

  1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);

(Напомена:Свалица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2017.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно ветеринарске инспекције. ЗаписникРепубличке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2017. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

  1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

 II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:

  1.  Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
  2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
  3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења(доставља подносилац захтева).

(Напомена:Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња)

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;

6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи:

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,

- списак повезаних лица.

(Напомена:код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

  1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
  2. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. којидоставља подносилац захтева )                              

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2017. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015),

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

Уколико јеправно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова, у просторијама Агенције за економски развој општине Инђија, Улица Војводе Степе, бр. 48 или са сајта www.indjija.net .

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2018. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2018. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиштаза територији општинеИнђија, на адресу: Општина Инђија, ул. Цара Душана, бр. 1, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драган Јанковић, телефон: 022/ 55 60 60, email: dragan.jankovic@indjija.net или лично у просторијама Агенције за економски развој општине Инђија, Улица Војводе Степе, бр.48

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени лист општине Инђија“,  интернет страници општине Инђија: www.indjija.net  и огласним таблама месних канцеларија.

Комисија за израду Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта општине Инђија

Захтев за признавање права пречег закупа - инфраструктура 2018.

Захтев за признавање права пречег закупа - сточарство 2018.На основу члана 11. Одлуке о оснивању  Установе „Спортски центар“ и члана 21., став2., тачка 10., 11., Статута Установе „Спортски центар“ Инђија, Управни одбор Установе, на седници одржаној 16.06.2017. године, донео је


ОДЛУКУ

О спровођењу јавног конкурса за именовање директора Установе „Спортски центар“.

Члан 1.

Покреће се поступак за именовање директора Установе „Спортски центар“ путем  јавног конкурса.

Члан 2.

Оглас о јавном конкурсу, који је саставни део ове Одлуке, објављује се у дневним новинама „Дневник“, у року од 5 дана од дана доношења ове одлуке као и на званичној интернет презентацији општине Инђија.

Члан 3.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 ( петнаест ) дана, а почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама.

Члан 4.

Пријаве за јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се у затвореној коверти на адресу Установа „Спортски центар“, ул. Цара Душана 2а 22320 Инђија, са назнаком:

Пријава на јавни конкурс – НЕ ОТВАРАЈ.

Неблаговремене, неразумљиве  и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, неће бити предмет разматрања, већ ће бити одбачене посебним актом Управног одбора, против којег није допуштене посебна жалба.

Члан 5.

Управни одбор Установе након отварања и разматрања пристиглих  пријава даје предлог Оснивачу о кандидату за директора.

Скупштина општине, након разматрања достављеног предлога, доноси решење о именовању предложеног кандидата.

Решење о именовању директора је коначно.

Број: 147/2017

Датум 16.06.2017.

Председник Управног одбора

Драган Сурла

Инђија


На основу члана 11. Одлуке о оснивању Установе „Спортски центар“ и члана 21. Статута Установе „Спортски центар“ и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора, број 147/2017 од 16.06.2017. год.

УПРАВНИ ОДБОР УСТАНОВЕ
Оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ИНЂИЈА

Подаци о Установи
: Установа „Спортски  центар“ Инђија, ул. Цара Душана 2а, Матични број 08589852, ПИБ 100699022, делатност 9311 - делатност спортских арена и стадиона.
Радно место: директор Установе „Спортски центар“. Директора именује Скупштина општине на период од четири године, на основу предлога Управног одбора Установе. Директор заснива радни однос на одређено време.
Услови за именовање директора:
1. Да има IV или VI степен стручне спреме
2. Да има пет година радног искуства
Место рада: Инђија, Цара Душана 2а
Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана а почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама „ Дневник“.
Адреса на коју се подносе пријаве: пријаве на јавни конкурс са неопходном документацијом и доказима о испуњености услова поднесе се препорученом пошиљком путем поште или лично на адресу:
Установа “Спортски центар“, ул. Цара Душана 2а 22320 Инђија, са назнаком: ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС - НЕ ОТВАРАЈ.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства.
Уз пријаву на јавни конкурс  кандидати за директора, дужни су да приложе:
- Доказ о стручној спреми (оригинал или оверена фотокопија),
- Доказ о радном искуству (оригинал или оверена фотографија уверења или потврде издате од стране послодавца о пословима које је лице обављало, као и оверена фотокопија радне књижице).
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће бити предмет разматрања Управног одбора.
Пријаве на конкурс са достављеном документацијом, не враћају се подносиоцима већ остају у документацији Установе „Спортски центар“. РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове

и заштиту животне средине

Дана:31.05.2017. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15 и 22/16), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА УРБАНИСТИЧКО – АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СИЛОСА СА ПРАТЕЋИМ ОБЈЕКТИМА НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 2125/25 КО НОВИ КАРЛОВЦИ

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације комплекса силоса са пратећим објектима на парцели број 2125/25 КО Нови Карловци, којим се разрађује локација за изградњу машинске кућице, елеваторске јаме и четири силос ћелије, у оквиру постојећег комплекса. Урбанистички пројекат је урађен од стране „ИС“ ДОО за пројектовање, инжењеринг и консалтинг из Аде.

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „Житосрем“ АД Инђија.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 31.05.2017. године, до 08.06.2017. године. Место одржавања јавне презентације је у Општинској управи општине Инђија, Инђија, Улица Цара Душана број 1, на шалтеру број 7, Пријемне канцеларије, и у канцеларији Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, која се налази у Инђији, улица Новосадски пут ББ, 2. спрат, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 08.06.2017. године.

4. Плански основ за израду Урбанистичког пројекта представља Просторни план општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 7/12), којим је одређено да ће се услови за изградњу пољопривредних радних комплекса, односно услови за изградњу објеката за потребе пољопривредне производње у подручјима где је утврђен појас регулације, издавати на основу урбанистичког пројекта израђеног на основу смерница из Просторног плана уз прибављење услова надлежних организација и предузећа.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП - Житосрем Е-22-1712345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија