Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

Дана:24.05.2017. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15 и 22/16), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ДОГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ПОСТОЈЕЋЕ ФАРМЕ СВИЊА У ЉУКОВУ

на к.п. број 181/2, 181/3 и делу к.п. број 182 КО Љуково

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за доградњу комплекса постојеће фарме свиња у Љукову, на к.п. број 181/2, 181/3 и делу к.п. број 182 КО Љуково, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација за доградњу постојећих и изградњу нових објеката. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је “Кнез Аграр“ ДОО Београд – Земун.

Урбанистички пројекат је урађен од стране „ANDZOR ENGINEERING“ ДОО из Новог Сада.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 24.05.2017. године до 31.05.2017. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Улица Цара Душана број 1, на шалтеру број 7, Пријемне канцеларије, и у канцеларији Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, која се налази у Инђији, улица Новосадски пут ББ, 2. спрат, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 31.05.2017. године.

4. У складу са условима датим Просторним планом општине Инђија ("Сл. лист општине Инђија", бр. 7/12), за изградњу у радним комплексима обавезна је израда урбанистичког пројекта за изградњу, у складу са условима из Просторног плана општине Инђија и условима надлежних организација и јавних предузећа у чијој је надлежности њихово издавање. Циљ израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко- архитектонска разрада локације у складу са програмом инвеститора - доградња постојећих и изградња нових објеката. Планираним објектима ће се унапредити рад фарме у технолошком и функционалном смислу. Планира се проширење постојећих објеката без мењања њихове намене и изградња нових објеката који ће се уклопити у већ постојећи производни процес. Изградња ће бити фазна.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: УП - Фарма Љуково Кнез аграрНа основу члана 8. став 2. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава из буџета општине Инђија удружењима, за реализовање програма и пројеката од јавног интереса за општину Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 3/17) и члана 55. став 1. тачка 12. Статута општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), дана 25. априла 2017. године,

Председник општине, расписује

 

К О Н К У Р С


ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, ЗА БУЏЕТСКУ 2017. ГОДИНУ, УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА


Конкурс се расписује за доделу средстава из буџета општине Инђија за 2017. годину и то за пројекте и програме удружења, чије је деловање везано за следеће области од јавног интереса:

1. здравственa заштитa,
2. наукa,
3. заштитa животне средине,  
4. заштитa животиња и 
5. други садржаји који доприносе убрзаном развоју 
општине Инђија и афирмацији грађанског активизма.
Цео текст потписаног и овереног конкурса можете пронаћи овде.РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове

и заштиту животне средине

Дана:12.04.2017. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15 и 22/16), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту
животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА

НА К.П. 197 К.О. ИНЂИЈА У НАСЕЉУ ИНЂИЈА

Текст огласа можете пронаћи ОВДЕ.

Прилог: Урб пројекат Савић Милош Инђија Летач презентација
На основу Одлуке о расписивању конкурса за стипендирање студената за школску 2016/2017. годину, број 67-2/2017-I од 28. фебруар 2017. године, Комисија за доделу стипендија објављује

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА  ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

Цео текст конкурса можете прочитати овде.

Прилог: Одлука о расписивању конкурса

Прилог: Пријава на конкурс12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија