Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине

Дана:14.02.2018. годинe

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОТИВМРАЗНОГ СИСТЕМА

НА КОМПЛЕКСУ ВОЋЊАКА У КО КРЧЕДИН

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу противмразног система на комплексу воћњака у КО Крчедин, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Крчедин. Наручилац израде је „Агроунија“ ДОО из Инђије и „Верда Виво“ ДОО из Крчедина. Урбанистички пројекат је урађен од стране СР „Башић пројект“ из Инђије.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 14.02.2018. године до 23.02.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, као и на шалтеру број 7 Пријемне канцеларије, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 23.02.2018. године.

4. Правилима грађења за пољопривредне радне комплексе на пољопривредном земљишту из Просторног плана општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 7/12), одређено је да ће се услови за изградњу нових пољопривредних радних комплекса, као и за реконструкцију постојећих, односно, услови за изградњу објеката за потребе пољопривредне производње, издавати на основу урбанистичког пројекта израђеног на основу смерница из Просторног плана општине.

Прилог: Урбанистички пројекат. 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове

и заштиту животне средине

Дана: 31.01.2018. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

ПАРЦЕЛЕ 156 КО ЧОРТАНОВЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ДОМА ЗА СТАРА ЛИЦА

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације парцеле број 156 КО Чортановци, за потребе изградње дома за стара лица, у насељу Чортановци, у Железничкој улици. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Romb design tim“ из Новог Сада.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 31.01.2018. године до 08.02.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Улица Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, као и на шалтеру број 7 Пријемне канцеларије, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 08.02.2018. године.

4. У складу са условима датим Просторним планом општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12), ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за пословање, а обзиром да се планира изградња дома за стара лица, обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: Урб. пројекат Шијачки презентацијаРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине

Дана: 27.12.2017. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15, 22/16 и 14/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 298 и 297/1 К.О. БЕШКА

доградња објекта предшколске установе

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за грађевинске парцеле број 298 и 297/1 К.О. Бешка – доградња објекта предшколске установе, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација за доградњу објекта предшколске установе. Урбанистички пројекат је урађен од стране Самосталне радње за пројектовање „БАШИЋ ПРОЈЕКТ“ из Инђије, Дарко Башић пр. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Општина Инђија, Инђија, Цара Душана број 1.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 27.12.2017. године до 08.01.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, 2. спрат, у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 08.01.2018. године.

4. У складу са условима датим Планом генералне регулације насеља Бешка („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), услови за изградњу нових објеката и нових простора у комплексима објеката од општег значаја ће се стећи по изради урбанистичког пројекта. На предметној локацији планира се реконструкција и адаптација постојеће отворене терасе, и промена намене терасе у затворен простор за боравак деце, на постојећем објекту Предшколске установе у Бешки.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: Вртић Бешка урбанистичка презентација
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове

и заштиту животне средине

Дана:18.10.2017године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15, 22/16 и 14/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

ПАРЦЕЛЕ 156 КО ЧОРТАНОВЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ДОМА ЗА СТАРА ЛИЦА

1.

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације парцеле број 156 КО Чортановци, за потребе изградње дома за стара лица, у насељу Чортановци, у Железничкој улици. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Romb design tim“ из Новог Сада.
2.
Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 18.10.2017. године до 25.10.2017. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Улица Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, као и на шалтеру број 7 Пријемне канцеларије, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.
3.   

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 25.10.2017. године.

4.   

У складу са условима датим Просторним планом општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12), ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за пословање, а обзиром да се планира изградња дома за стара лица, обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: урбанистички пројекат12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija