Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине

 

Број: 501-52/2019-1-IV-02
Дана: 05.06.2019.године
Инђија                 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину


Носиолац пројектаАLIQUANTUM AGRO“ д.о.о. из Инђије, Новосадска број 2/41, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу фарме за тов јунади на катастарској парцели број 2926/1 КО Нови Карловци, на територији општине Инђија.

 Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 05.06.2019. године до 17.06.2019. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

  

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине

 

Број: 501-51/2019-1-IV-02
Дана: 05.06.2019.године
Инђија


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину

 

Носиолац пројекта„MAРТИНИ ГРАДЊА“ д.о.о. из Инђије, Војводе Путника бб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу складишног објекта ( складиштење префабрикованих бетонских елемената) на катастарским парцелама  број 7296/6, 7296/7, 7304, 7305, 7306 и 7307 КО Инђија у североисточној радној зони, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 05.06.2019. године до 17.06.2019. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине


Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18 и 31/19) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/2019) ОГЛАШАВА:

 

ЈАВНИ УВИД
 
У НАЦРТ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕРЕГУЛАЦИЈЕ
ТУРИСТИЧКО СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА
У ИНЂИЈИ

1.   ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 05. јуна 2019. годинедо 05. јула 2019. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

2.   ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 10. јула 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

 

3.   Примедбе на планирана решења дата Нацртом Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 05. јула 2019. године.

 

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

00 PREGLEDNA KARTA - IZVOD PDR -Model
01 Kattop-Model
02 Postojece stanje-Model
03 Namena povrsina-Model
04 Javno-Model
05 REG NIV SAOB-Model
08 E-Infrastruktura-Model
09 V-Infrastruktura-Model
2684 Izm i dop PDR TSR kompleks Indjija


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


Број: 501-
41/2019-IV-02-8
Дана: 22.05.2019.године
Инђија


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта ТРБОВИЋ НИКОЛА из Инђије, Бошка Бухе број 37, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње стамбено - пословног објекта (технички преглед путничких возила) на катастарским парцелама број 7730 и 7731/3 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа. 

 

 

Одељење за урбанизам,  комунално стамбене послове  и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине 

Број: 501-38/2019-IV-02
Дана: 14.05.2019.године
Инђија
JД


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС'', број  36/09 , 88/2010 и 14/2016 објављује:

  

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Инђија

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев оператера JKП „КОМУНАЛАЦ“ из Инђије, Војводе Степе број 20/III, спровело је поступак издавања интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији општине Инђија.

На основу извршеног увида у достављену документацију, а на основу члана 63, став 4. и 5. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/2010 и 14/2016), овај орган је дао сагласност на прихватање захтева за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада.

У вези са напред изнетим, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање предметне Интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада , те се од 14. маја 2019. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем 017.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском Сектретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

Одељење за урбанизам,  комунално стамбене послове и заштиту животне средине


12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija