Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-17/2017-IV-02- 6

Дана: 26.04.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  “VIP MOBILE“ Д.о.о. из Новог Београда, Милутина Миланковића 1ж, путем пуномоћника „Кодар инжењеринг“ Д.о.о. из Београда, Аутопут за Загреб 41  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну срединуза изградњу радио базне станице на локацији „NS2291_01 SM_Krčedin“ на катастарској парцели број 1554 КО Крчедин, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-15/2017-IV-02

Дана: 24.04.2017.године

Инђија

JД

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС'', број  36/09, 88/2010 и 14/2016) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу о издавању  дозволе за складиштење неопасног отпада на локацијама оператера

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев оператера „ЛЕТАЧ“ Д.о.о. из Инђије, Краља Петра Првог бб, спровело је поступак издавања  дозволе за складиштење неопасног отпада на локацијама оператера, чија се реализација планира на кат.парцелама 7057/3 и 2872/11 КО Инђија, на територији општине Инђија.

На основу извршеног увида у достављену документацију, а на основу члана 63, став 4. и 5. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/2010), овај орган је дао сагласност на прихватање захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада.

У вези са напред изнетим, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање предметне дозволе за складиштење  неопасног отпада , те се од 12. априла 2017. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем 013.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском Сектретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-19/2017-1-IV-02

Дана: 12.04.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носиолац пројекта „GRUNDFOS SRBIJA“ Д.о.о. из Инђије, Обилазни пут Север број 21 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за пречишћавање и рециркулацију отпадних вода у оквиру комплекса фабрике на катастарској парцели број 5900/5 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 12.04.2017.године до 22.04.2017.године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб. 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-08/2017-IV-02

Дана: 05.04.2017. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта МНГ „ПЛАСТИК ГОГИЋ“ д.o.o. из Инђија, Краља Петра Првог бб, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградње производно – складишног и складишног објектау југоисточној радној зони, на катастарској парцели број 7553/2 КО Инђија на територији општине Инђија, коју је израдила пројектна кућа  ''Марури'', из Новог Сада, Ћирпанова број 1.

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње производно – складишног и складишног објекта  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да пројекат изградње производно – складишног и складишног објекта, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-12/2017-IV-02- 6

Дана: 05.04.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија Ј.П.из Инђије, Војводе Степе број 48  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за реконструкцију водне станице за потребе постојења за припрему воде за пиће на катастарској парцели број 7603/2 и 7601/10 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

Комуналнo-стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501- 17/2017-1-IV-02

Дана: 29.03.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носилац пројекта “VIP MOBILE“ Д.о.о. из Новог Београда, Милутина Миланковића 1ж, путем пуномоћника „Кодар инжењеринг“ д.о.о. из Београда, Аутопут за Загреб 41 поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње радио базне станице на локацији „NS2291_01 SM_Krčedin“   на катастарској парцели број 1554 КО Крчедин, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 29.03.2017.године до 08.04.2017. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.


Одељење за урбанизам, 

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија