Добродошли на званични сајт општине Инђија

Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Измена и допуна Просторног плана општине Инђија и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 13. јуна 2018. годинедо 13. јула 2018. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 27. јула 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3. Примедбе на планирана решења дата Нацртом Измена и допуна Просторног плана општине Инђија, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 13. јула 2018. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Прилоге можете пронаћи овде.РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-25/2018-IV-02-6
Дана: 06.06.2018. године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  “РЕЦИКЛАЖА АРТА Миодраг Младеновић ПР из Инђије, Вељка Петровића број 19, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину  за пројекат формирања постројења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарским парцелама број 2393 и 2394 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).
Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине
Број: 501-32/2018-1-IV-02
Дана: 06.06.2018године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
затеченог стања  на животну средину

Носиолац пројекта Јаковљевић Милован из Инђије, Жарка Зрењанина број 15 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за стамбено-пословни објекат (гумарска радионица-производња) у поступку озакоњења на катастарској парцели  број 5663/1 КО Инђија, на територији општине Инђија. 
Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 06.06.2018. године до 18.06.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.
Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

Број: 501-29/2018-1-IV-02
Дана: 30.05.2018. године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

   Носилац пројекта Сабо Михајло“ из Инђије, Пионирска број 12 поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу производно-стамбеног објекта намењеног занатској производњи пива са стамбеним делом у Крчедину на  катастарској парцели број 25 КО Крчедин, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 30.05.2018.године до 11.06.2018. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-22/2018-IV-02- 6
Дана: 16.05.2018. године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „АГРОУНИЈАд.о.о.из Инђије, Војводе Путника бб  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградњe противмразног система за воћњак у Крчедину на катастарским парцелама  број 6126, 6127, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138 и 6139 К.О. Крчедин, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 
Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
стамбено-комуналне
послове и заштиту
животне средине
Број: 501- 25/2018-1-IV-02
Дана: 16.05.2018године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
пројекта на животну средину

Носилац пројекта РЕЦИКЛАЖА АРТА Миодраг Младеновић ПР из Инђије, Вељка Петровића број 19 поднео  је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за складиштење и третман неопасног отпадана катастарској парцели број 2393 и 2394 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 16.05.2018.године до 28.05.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-20/2018-IV-02
Дана: 16.05.2018. године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „GRUNDFOS SRBIJA“ д.o.o. из Инђија, Обилазни пут Север број 21, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију санитарних и кухињских отпадних вода, на катастарској парцели број 5900/5 КО Инђија на територији општине Инђија, која је израђена од стране предузећа за инжењеринг, пројектовање, изградњу и услуге   ''Енергогруп'', из Београда, Незнаног јунака  број 7.

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију отпадних вода  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да пројекат Изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију санитарних и кухињских отпадних вода, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији. 

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-22/2018-1-IV-02

Дана: 30.04.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Носиолац пројекта „АГРОУНИЈА” Д.о.о. из Инђије, Војводе Путника бб поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу противмразног система за воћњак у Крчедину на катастарским парцелама  број 6126, 6127, 6140, 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6146, 6147, 6148, 6149, 6150, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155, 6156, 6157, 6158, 6159, 6160, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6171, 6172, 6173, 6174, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6136, 6137, 6138 и 6139 К.О. Крчедин, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 30.04.2018. године до 10.05.2018. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija