Добродошли на званични сајт општине Инђија
indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштите

животне средине

Број: 501-38/2017-1-IV-02

Дана: 19.07.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

 пројекта на животну средину


      Носиолац пројекта „АГРОМАРКЕТ“ Д.о.о. из Крагујевца, Краљевачког батаљона број 235 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње Дистрибутивног центра на катастарској парцели број 7325/2 КО Крчедин, на територији општине Инђија. 


Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 19.07.2017.године до 29.07.2017.године, сваког радног дана у времену од 9:00-12:00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.


Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-41/2017-1-IV-02

Дана: 12.07.2017године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби прocene

пројекта на животну средину

Носиолац пројекта „АГРОУНИЈА“ д.о.о. из Инђије, Војводе Путника бб поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње пословно-складишног објекта Хладњача за складиштење јабука са управном зградом на катастарским парцелама број 2698, 2699 и 6185 КО Крчедин, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 12.07.2017. године до 22.07.2017. године, сваког радног дана у времену 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-39/2017-1-IV-02

Дана: 12.07.2017године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носиолац пројекта FARMINA PET FOODS Д.о.о. из Инђије, саве Ковачевића бб поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат - изградња производне хале за конзервисану храну за кућне љубимце са пратећим објектима на катастарској парцели број 7507/37 КО Инђија,  на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 12.07.2017. године до 22.07.2017. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-33/2017-IV-02

Дана: 12.07.2017. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „GRUNDFOS SRBIJA“ Д.o.o. из Инђија, Обилазни пут Север број 21, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију отпадних вода, на катастарској парцели број 5900/5 КО Инђија на територији општине Инђија, која је израђена од стране привредног друштва за консалтинг, пројектовање и инжењеринг  ''Делта инжењеринг'', из Новог Београда, Милутина Миланковића број 7г.

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију отпадних вода  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да пројекат изградње производно –складишног и складишног објекта, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији.

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Одељење за урбанизам,    

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
Обавештење о подношењу Захтева за издавање  дозволе за складиштење  неопасног отпада, оператера „KAZ OIL“ д.о.о. из Инђије, Железничка број 38

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3, Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“ број 36/09, 88/2010 и 14/2016) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада оператера „KAZ OIL“ д.о.о.  из Инђије, Железничка број 38, законски заступник Leonidas Tiphas  регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 21259276 од 26. jaнуара 2017. године, са шифром претежне делатности 4690 - Неспецијализована трговина на велико.

Надлежни орган обавештава јавност да је „KAZ OIL“ д.о.о. из Инђије, Железничка број 38, поднео Захтев за издавање  дозволе за складиштење  неопасног отпада (индексних бројева: 15 01 02, 16 01 19, 17 02 03, 20 01 39, 15 01 01, 20 01 01, 20 01 25). Складиштење  неопасног  отпада обављаће се на катастарској парцели 2860 КО Инђија. Рок за достављање мишљења и предлога је 19. јула  2017. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Новосадски пут бб, сваког радног дана у периоду од 11-13 часова.

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-31/2017-IV-02-6

Дана: 05.07.2017. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ Предузеће за телекомуникације а.д. из Београда, Таковска број 2, Извршна јединица Сремска Митровица, Улица краља Петра Првог број 2, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније SMU131, SML131 Инђија „FASHION OUTLET“  на катастарској парцели број 2315/63 КО Нови Карловци  на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам  и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,    

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-32/2017-IV-02- 6

Дана: 05.07.2017. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта „Mанојловић транспорт“ д.о.о., из Инђије, Петра Кочића број 8, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње производног објекта за производњу делова за приколице и полуприколице на катастарској парцели број 2369/4 КО Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам  и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-30/2017-IV-02-6

Дана: 14.06.2017. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта „KAZ OIL“ д.о.о., из Инђије, Железничка број 38, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат постројење за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели број 2860 КО Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам  и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,    

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-33/2017-IV-02

Дана: 08.06.2017. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 20. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), чланом 2. и 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној распарави о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) и чланом 145. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'', број 30/10) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње постројења за пречишћавање и рециркулацију отпадних вода на  катастарској парцели број 5900/5  КО Инђија 2, на територији општине Инђија, од стране носиоца пројекта ''GRUNDFOS SRBIJA'' д.о.о., из Инђије, Обилазни пут Север број 21.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), овај орган обезбедиће ће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Новосадски пут бб, у периоду од 08.06.2017. године до 28.06.2017. године. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину наведене студије и достави своја мишљења за време трајања јавног увида у писменом облику надлежном органу.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о поднетој студији о процени утицаја биће одржана у конференцијској сали Скупштине општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, дана 29.06.2017. године, са почетком у 11.00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија