Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине
Број: 501-70/2018-1-IV-02
Дана: 19.12.2018.године
Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
на животну средину

Носиолац пројектаIZOTERM-PLAMA ДОО из Инђије, Саве Ковачеић бб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за доградњу постојећег производно – складишног објекта у оквиру постојећег пословног комплекса за производњу изолационих материјала на катастарској парцели  број 7505/21 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 19.12.2018. године до 31.12.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Број: 501-65/2018-IV-02
Дана: 19.12.2018.године
Инђија                       

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „МНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ“ Д.o.o. из Инђије, Краља Петра Првог бб, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат доградње пословно – производног објекта, управна зграда спратности П+1 и производна хала за прераду пластичних маса и производњу пластичних посуда од бризгајуће пластике спратности П+1, на катастарској парцели број 7553/2 КО Инђија на територији општине Инђија, која је израђена од стране друштва за пројектовање, инжењеринг, консалтинг трговину и услуге  ''SAFETY GROUP'', из Новог Сада, Раковачка број 56 б.

 

У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за предметни пројекат израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

 

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да предметни пројекат, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији о процени утицаја на животну средину.

 

Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове  и заштиту животне средине


Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен са Извештајем о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину и на основу члана 50. став 2. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' број 135/04 и 88/10)

ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН
И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НАВЕДЕНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 19. децембра 2018. годинедо 08. јануара 2019. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 15. јануара 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана и доставила мишљења о Извештају о стратешкој процени у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3. Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен и мишљења на Извештај о стратешкој процени, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 08. јануара 2019. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Прилог: ПГР насеља Нови Сланкамен

Прилог: Стратешка процена утицајаР Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 83/18)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ТУРИСТИЧКО СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНОГ КОМПЛЕКСА У ИНЂИЈИ

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 15/18.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 03. децембра 2018. године до 18. децембра 2018. године.

Материјал за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 18. децембра 2018. године.

Прилог: 01 Прегледна карта РЈУ - Модел
Прилог: 02 Намена РЈУ - Модел
Прилог: Измене и допуне ПДР ТСР у Инђији - РЈУ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине
Број: 501-64/2018-IV-02
Дана: 29.11.2018.године
Инђија
JД                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС'', број  36/09, 88/2010 и 14/2016) објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу о издавању  дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев оператера „РЕЦИКЛАЖА АРТА“ из Инђије, Вељка Петровића број 19, спровело је поступак издавања  дозволе за складиштење и третман  неопасног отпада на локацији оператера, чија се реализација планира на кат.парцелама 2393 и 2394 КО Инђија у Каменовој улици број 29, на територији општине Инђија.

На основу извршеног увида у достављену документацију, а на основу члана 63, став 4. и 5. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/2010 и 14/2016), овај орган је дао сагласност на прихватање захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада.

У вези са напред изнетим, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање предметне дозволе за складиштење  неопасног отпада , те се од 29. новембра 2018. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем 016.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском Сектретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


12345678910...>>
е-Управа
listКорисничко име  

listЛозинка  
Региструјте се Уколико нисте регистровани, кликните овде.
-4 °C 1020 mb 100 % tiho m/s
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija