Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-05/2018-1-IV-02

Дана: 14.02.2018године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

затеченог стања  на животну средину

Носиолац пројекта „Ђорђевић Александар” из Инђије, Југ Богдана број 133а поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за производно–складишни објекат за прераду меса у поступку озакоњења на катастарској парцели  број 3515/1 КО Инђија, на територији општине Инђија.
Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 14.02.2018. године до 26.02.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.
Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501- 08/2018-IV-02

Дана: 14.02.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 20. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), чланом 2. и 3. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној распарави о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05) и чланом 109. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'', број 18/16) даје следеће:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње пословно – производног објекта намењеног производњи санитарне технике од пластичних и металних делова са управним делом на  катастарским парцелама број 7566/2, 7566/3, и 7565/1  КО Инђија, на територији општине Инђија, од стране носиоца пројекта ''ISAFLEX'' д.о.о., из Инђије, Голубиначка број 120.

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), овај орган обезбедиће  ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана број 1, у периоду од 14.02.2018. године до 06.03.2018. године. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину наведене студије и достави своја мишљења за време трајања јавног увида у писменом облику надлежном органу.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о поднетој студији о процени утицаја биће одржана у конференцијској сали Скупштине општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, дана 07.03.2018. године, са почетком у 11.00 часова.

У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А

О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 14/17.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 02. фебруара 2018. године до 16. фебруара 2018. године.

Материјал за израду Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу неопходних мера заштите животне средине.

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 16. фебруара 2018. године.

Прилог: ПГР НОВИ СЛАНКАМЕН - РЈУ

Прилог: 01 ППО I-1Р-НАМЕНА - извод

Прилог: 02 НАМЕНА - МоделРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-66/2017-IV-02- 6

Дана: 24.01.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „ЛИДЛ Србија КД“ из Нове Пазове, Прва Јужна Раднаброј 3, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу зграде за трговину на мало – супермаркет и трафостанице МБТСна катастарској парцели број 18/1 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-63/2017-ИВ-02

Дана: 24.01.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, у складу са чланом  25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09 ) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиоца пројекта „ГУМАПЛАСТ“ д.о.о. из Инђија, Војводе Путника број 77, донело је решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградње објекта за производњу бетона у североисточној радној зони, на катастарској парцели број 7057/3 КО Инђија на територији општине Инђија, која је израђена од стране ''МКС Интеко Београд'', из Београда и „Отус Консалтинг“ из Параћина.
У спроведеном поступку утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње објекта за производњу бетона  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.
Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носица пројекта да пројекат изградње предметног објета, изведе у свему у складу са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у Студији.
Представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор пред надлежним Управним судом, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-64/2017-IV-02- 6

Дана: 17.01.2018. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта  „КНЕЗ АГРАР“ д.о.о.  Београд – Земун, Батајница, Улица царице Јелене број 28, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу Пољопривредне зграде (прасилиште) на катастарским парцелама број 181/2 и 182 КО Љуково, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 
Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,    

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija