Добродошли на званични сајт општине Инђија
indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

 

 

Број: 501-46/2018-1-IV-02

Дана: 08.08.2018.године

Инђија

 

                                           

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

  на животну средину

 

 

      Носиолац пројектаIZOTERM-PLAMAДОО из Инђије, Саве Ковачеић бб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за доградњу складишта и просторија за зорење у оквиру пословног комплекса за производњу изолационих материјала у североисточној радној зони на катастарској парцели број 7505/21 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 08.08.2018. године до 20.08.2018. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

 

 

 

 

 

       Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

 и заштиту животне средине

indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

 

Број: 501-42/2018-IV-02- 6

Дана: 08.08.2018.године

Инђија

 

                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

         ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројектаЈАР“ДОО из Чортановаца, Партизанска број 62-а, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пословни објекат за сортирање, складиштење, припрему и паковање  воћа и поврћа  у поступку озакоњења на катастарској парцели број 520/1 КО Чортановци, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

 

 

 

 

      Одељење за урбанизам,    

                                                                                                    комунално стамбене послове

                                                                                                и заштиту животне средине

 

Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у насељу Инђија и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) ОГЛАШАВА:

 

 

ЈАВНИ УВИД

 

    У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦЕ ЂОРЂА ВОЈНОВИЋА И КОМПЛЕКСА НОВОГ ГРОБЉА

У НАСЕЉУ ИНЂИЈА

 

 

1.    ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 08. августа 2018. годинедо 07. септембра  2018. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

 

2.    ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 18. септембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

 

3.    Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 07. септембра 2018. године.

 

                   

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА
indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

 

 

Број: 501-44/2018-1-IV-02

Дана: 01.08.2018.године

Инђија

 

                                           

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

  на животну средину

 

 

      Носиолац пројекта „КryoGas”ДОО из Београда, Драгослава Срејовића број 1, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу опрема и инсталација за пуњење боца угљендиоксидом, течним нафтним гасом и батерија и трајлера компримованим природним гасом на катастарској парцели  број 2873/1 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 01.08.2018. године до 13.08.2018. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

 

 

 

 

 

       Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

 и заштиту животне средине

indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

 

 

Број: 501-43/2018-1-IV-02

Дана: 01.08.2018.године

Инђија

 

                                           

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

  на животну средину

 

 

      Носиолац пројектаTERRA PRODUCTIONДОО из Инђије, Војводе Путника број 78, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу објекта за складиштење безалкохолних пића у свероисточној радној зонина катастарској парцели  број 7248/6 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 01.08.2018. године до 13.08.2018. године, сваког радног дана у времену од 900-1200 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

 

 

 

 

 

       Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

 и заштиту животне средине

12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija