Добродошли на званични сајт општине Инђија

Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А

О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

 На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/2014 и 83/18)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ У ИНЂИЈИ

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 27/18.

 Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 22. априла 2019. године до 06. маја 2019. године.

 Материјал за израду Плана детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-    у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

-    у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

 Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 06. маја 2019. године.

Прилог: Извод из ГП - Модел

Прилог: Постојећа намена МРЈУ-МОДЕЛ

Прилог: Планирана намена МРЈУ-Модел

Прилог: ПДР североисточне радне зоне у Инђији - МРЈУ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине 

Број: 501-12/2019-IV-02- 6
Дана: 03.04.2019.године
Инђија                                          

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ 

О донетом решењу да је потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта„D&S COMPANY“из Инђије, Новосадска број 17/17 са пословном јединицом у Змај Јовиној улици број 70, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекат- радионица за прераду пластичних маса у поступку озакоњења на катастарској парцели број 1239 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да је за предметни објекат потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

  

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове  и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине

Број: 501-13/2019-IV-02- 6
Дана: 27.03.2019.године
Инђија                     

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта Божић Александра из Инђије, Дунавска улица број 37, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за производно-стамбени објекат у поступку озакоњења на катастарским парцелама број 2046 и 2047/1 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа. 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове  и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине 

Број: 501-07/2019-IV-02- 6
Дана: 06.03.2019.године
Инђија

                  

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ
О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта Добрњац Милованаиз Инђије, Младена Стојановића број 23а, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за производно-пословни објекат намењен производњи производа од гуме у поступку озакоњења на катастарској парцели број 3548/2 КО Инђија, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна израда Студије затеченог стања на животну средину.

 

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00
-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Цара Душана број 1 и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

 

Одељење за урбанизам,  комунално стамбене послове и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине 

Број: 501-13/2019-1-IV-02
Дана: 06.03.2019.године
Инђија


Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 30. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања  на животну средину

Носиолац пројектаБожић Александар из Инђије, Дунавска број 37 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину за пројекатпроизводно-стамбени објекат у поступку озакоњења на катастарским парцелама  број 2046 и 2047/1 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 06.03.2019. године до 18.03.2019. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

  

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине


12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija