Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

AП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам,

комуналнo-стамбенe послове и

заштиту животне средине

датум: 22/03/2017 године

Одељење за урбанизам,  комуналнo-стамбенe послове и заштиту животне средине, Општинске управе општине Инђија,  као одељење надлежно за послове просторног планирања на територији општине Инђија, објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ЈАВНОМ УВИДУ

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СИСТЕМА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“

И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СИСТЕМА ЗА

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „ИСТОЧНИ СРЕМ“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (у даљем тексту нацрт просторног Плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ на животну средину (у даљем текту Извештај о стратешкој процени утицаја) излажу се на јавни увид у трајању од 30 дана у периоду од 30. марта 2017 године до 28. априла 2017 године.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид у просторијама Општинске управе општине Инђија -одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине у Инђији, Цара Душана 1 и у просторијама Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће доступни на увид заинтересованој јавности: 

- у аналогном и дигиталном облику, у просторијама одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине,  Општинске управе општине Инђија.

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у општини Ириг, у згради општине Ириг, 12/04/2017. године у 11 часова, Сала за састанке,улица Војводе Путника 1

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми, одељењу за урабнизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине општинске управе општине Инђија и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 28. априла 2017. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 19. априла 2017. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 11 часова.

У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија за планове, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га обрађивачу планског документа, Носиоцу израде Плана - Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и градовима и општинама у обухвату Плана.

Tекст огласа и материјал Плана можете погледати на: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501- 12/2017-1-IV-02

Дана: 15.03.2017године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носилац пројекта  ЈКП „Водовод и канализација“ Инђија Ј.П. из Инђије, Војводе Степе број 48 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за реконструкцију водне станице за потребе постојења за припрему воде за пиће на катастарској парцели број 7603/2 и 7601/10 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 15.03.2017.године до 25.03.2017.године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-07/2017-IV-02- 6

Дана: 15.03.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта Опачић Радована, из Љукова, Бранка Ћопића бб, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта промене намене дела објекта из стамбеног у пословни – производни део (производња лекова у пчеларству и ветерини) на катастарској парцели број 248/87 КО Љуково. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-39/2016-IV-02- 6

Дана: 15.03.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ ад из Београда, Таковска 2, Извршна јединица Сремска Митровица улица Краља Петра Првог број 2  поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за  инсталирање нове опреме на постојећем антенском стубу  базне станице мобилне телефоније NS004-LTE 800 Бешкана катастарској парцели број 1481/64 КО Бешка, на територији општине Инђија.  У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,    

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-03/2017-IV-02-6

Дана: 08.03.2017. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта „TECHNO IN GREEN“ Александар Дошеновић ПР из Инђије, Соње Маринковић број 7, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта формирање постојења за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели број 3248 КО Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-06/2017-IV-02-6

Дана: 08.03.2017. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта Гаврић Мићо, из Инђије, Југ Богданова број 23 1/9, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња два складишна објекта металне галантерије (резервни делови каросерија аутомобила и камиона) на катастарској парцели број 7161/5 КО Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-05/2017-IV-02- 6

Дана: 01.03.2017.године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта Томаш Милан и Мита, из Инђије, Јована Поповића број 43, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградња објекта за продају готових производа и два складишта готових производа у југоисточној радној зони на катастарској парцели број 7559/2 КО Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08).

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеР Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н О М Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А

О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЛОКАЦИЈЕ БРОЈ 3 У КО БЕШКА

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 18/16.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде Плана детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид у материјал за израду Плана детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка одржаће се у трајању од 15 дана, од 01. марта 2017. године до 15. марта 2017. године.

Материјал за израду Плана детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-   у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

-   у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу неопходних мера заштите животне средине.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 15. марта 2017. године.

У складу са одредбама члана 45а. став 6. Закона о планирању и изградњи, рани јавни увид обавља Комисија за планове општине Инђија.

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4

Прилог 512345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија